Lokalita

– komunikovať s klientmi, predajcami a internými entitami
– prijímanie a zaznamenávanie faktúr dodávateľov
– spracovanie mesačných výdavkov zamestnancov
– kontrolu výdavkov kreditnej karty
– fakturáciu jednotlivých oddelení
– vyúčtovanie služobných ciest

– pomoc pri príprave štatistických výkazov , reportov
– komunikácia s úradmi a oddeleniami spoločnosti
– pomoc pri príprave projektov a ich procesov
– pomoc pri príprave PowerPoint prezentácií
– asistencia pre generálneho riaditeľa
– organizovanie stretnutí a meetingov

– sledovanie všeobecne platných právnych predpisov
– vykonávať preventívne kontroly dodržiavania BOZP
– evidovať, vyhodnocovať, vyšetrovať pracovné úrazy
– zabezpečovať stav zodpovedajúci legislatíve
– zúčastňovanie sa na vnútorných auditov
– dohľad nad dodržiavaním BOZP & PO

– implementovanie systémov na zvyšovanie produktivity
– účasť na procese zavádzania produktu do výroby
– zdokonaľovanie dodávateľského procesu
– oslovovanie potenciálnych dodávateľov
– kontrola kvality dielov u dodávateľov
– zaistenie kvality dodávaných dielov

– implementácia, riadenie a dodržiavanie štandardov kvality
– komunikácia problémov zákazníka do vnútra spoločnosti
– koordinácia zmiešaných tímov reklamačného konania
– riadenie akčných plánov zo zákazníckych auditov a i.
– zodpovednosť za riadenie zákazníckych reklamácií
– koordinácia zákazníckych auditov

– stabilné pracovné miesto, balík zamestnaneckých výhod
– zastrešenie komunikácie problémov so zákazníkom
– zodpovednosť za dodržiavanie štandardov kvality
– vedenie tímu kvality procesu vstrekovania
– školenia zabezpečené spoločnosťou
– 13. plat

– zastrešenie prechodu z predsériovej na sériovú výrobu
– definícia požiadaviek na celkovú kvalitu projektu
– vedenie tímu PFMEA počas predsériovej fázy
– tvorba dokumentácie a plánu kontroly
– výkon PPAP smerom k zákazníkovi
– stabilné pracovné miesto

– vypracovanie stratégie a realizácie jednotlivých projektov
– zabezpečovať prípravu dokumentov, zmlúv, stanovísk
– starostlivosť o hladký priebeh realitných projektov
– zodpovednosť za realizáciu obchodných rokovaní
– technická podpora prípravy v rámci projektov
– koordinácia a supervízia projektového tímu

– úzka spolupráca s nastavovačmi a zoraďovačmi
– tvorba a aplikácia technologických riešení
– nastavovanie procesov v plastovej výrobe
– kontrola dodržiavania štandardov výroby
– zaujímavé finančné ohodnotenie
– skúšky foriem

– príprava rozpočtov navrhovaných technických riešení TZB
– navrhovanie a spracovania dizajnových kritérií a zadaní
– zodpovednosť za projektovú dokumentáciu
– navrhovanie inovatívnych “smart” riešení
– optimalizovanie projektového procesu
– ponúkaný plat 1400-1900 € (brutto)

– oznamovanie prepráv zákazníkom týkajúcich dodávok
– komunikácia s oddelením s oddelením kvality
– komunikácia s oddelením plánovania výroby
– spracovávanie objednávok od zákazníkov
– vystavovanie prepravných dokumentov
– organizovanie špeciálnych prepráv

– uvoľňovanie výroby na začiatku pracovnej zmeny
– koordinácia a riadenie práce na montážnej linke
– organizácia práce na zverenej pracovnej zmene
– kontrola dodržiavania pracovných postupov
– vedenie dochádzky zmenových pracovníkov
– overovanie účinnosti nápravných opatrení

– zavádzanie procesných zmien a optimalizácii procesov
– zavedenie a kontrola systému operatívneho riadenia
– organizácia a moderovanie systémov kvality
– benchmarking a uplatňovanie Best practice
– participácia na auditoch a reporting
– flexibilný pracovný čas