Engineering

– implementovanie systémov na zvyšovanie produktivity
– účasť na procese zavádzania produktu do výroby
– zdokonaľovanie dodávateľského procesu
– oslovovanie potenciálnych dodávateľov
– kontrola kvality dielov u dodávateľov
– zaistenie kvality dodávaných dielov

– implementácia, riadenie a dodržiavanie štandardov kvality
– komunikácia problémov zákazníka do vnútra spoločnosti
– koordinácia zmiešaných tímov reklamačného konania
– riadenie akčných plánov zo zákazníckych auditov a i.
– zodpovednosť za riadenie zákazníckych reklamácií
– koordinácia zákazníckych auditov

– stabilné pracovné miesto, balík zamestnaneckých výhod
– zastrešenie komunikácie problémov so zákazníkom
– zodpovednosť za dodržiavanie štandardov kvality
– vedenie tímu kvality procesu vstrekovania
– školenia zabezpečené spoločnosťou
– 13. plat

– zastrešenie prechodu z predsériovej na sériovú výrobu
– definícia požiadaviek na celkovú kvalitu projektu
– vedenie tímu PFMEA počas predsériovej fázy
– tvorba dokumentácie a plánu kontroly
– výkon PPAP smerom k zákazníkovi
– stabilné pracovné miesto

– úzka spolupráca s nastavovačmi a zoraďovačmi
– tvorba a aplikácia technologických riešení
– nastavovanie procesov v plastovej výrobe
– kontrola dodržiavania štandardov výroby
– zaujímavé finančné ohodnotenie
– skúšky foriem

– príprava rozpočtov navrhovaných technických riešení TZB
– navrhovanie a spracovania dizajnových kritérií a zadaní
– zodpovednosť za projektovú dokumentáciu
– navrhovanie inovatívnych “smart” riešení
– optimalizovanie projektového procesu
– ponúkaný plat 1400-1900 € (brutto)

– uvoľňovanie výroby na začiatku pracovnej zmeny
– koordinácia a riadenie práce na montážnej linke
– organizácia práce na zverenej pracovnej zmene
– kontrola dodržiavania pracovných postupov
– vedenie dochádzky zmenových pracovníkov
– overovanie účinnosti nápravných opatrení

– zavádzanie procesných zmien a optimalizácii procesov
– zavedenie a kontrola systému operatívneho riadenia
– organizácia a moderovanie systémov kvality
– benchmarking a uplatňovanie Best practice
– participácia na auditoch a reporting
– flexibilný pracovný čas

– starostlivosť o prevádzku automatizačných zariadení
– práca s automatizačnými aplikáciami a technikou
– práca so SIEMENS STEP7 PLC a jeho aplikáciami
– optimalizácia programov a výrobných procesov
– vývoj SW a uvádzanie SW a HW do prevádzky
– príprava školiacich materiálov

– priebežné vyvíjanie nových dielov, produktov a nástrojov
– zodpovednosť za aktualizáciu technickej dokumentácie
– vypracovanie montážnych inštrukcií pre nástroje
– správne vypracovanie technickej dokumentácie
– zodpovednosť za kontinuálne zlepšovanie
– spolupráca s ostatnými oddeleniami

– navrhovanie a spracovanie nových technologických riešení
– vytváranie a implementácia nových pracovných pokynov
– spolupráca pri preventívnej a prediktívnej údržbe
– spolupráca pri riešení projektov a projektov
– technická podpora strojárskej výroby
– vytvorenie technickej dokumentácie

– podpora pri implementácií nových výrobných prostriedkov
– komunikácia a prebierka s dodávateľmi prostriedkov
– vytváranie a upravovanie technickej dokumentácie
– kapacitné plánovanie jednotlivých výrobných línii
– vytváranie FMEA, spolupráca na 8D reportoch
– návrh výrobného procesu

– optimalizácia výrobných procesov a potrebných zdrojov
– zavádzanie a uvoľňovanie nových procesov do výroby
– tvorba dokumentácie pre existujúce a nové projekty
– implementácia nových projektov a produktov
– koordinácia zavádzania inžinierskych zmien
– stanovenie noriem pre nové pracoviská

– nepretržitý kontakt a technická podpora v spoločnosti
– denná komunikácia so zákazníkom v odbornej rovine
– aktívna participácia pri tvorbe FMEA
– spolupráca pri výrobe pilotných sérií
– vykonávanie štúdií a kalkulácií
– tvorba Process Flow diagram