Zásady spracúvania osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Neumann Consulting, s. r. o. so sídlom: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 877 846 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) týmto prehlasuje, že zaslané osobné údaje uvedené dotazníku uchádzača, životopise, motivačnom liste a  v ďalších zaslaných dokumentoch spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené osobné údaje Dotknutá osoba poskytuje dobrovoľne za účelom evidencie v databáze životopisov u Prevádzkovateľa.

V rámci vykonávania činnosti sprostredkovania zamestnania je predpoklad, že osobné údaje Dotknutej osoby budú poskytované potenciálnym zamestnávateľom.

Súčasne podľa § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je Prevádzkovateľ povinný oznamovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny osobné údaje o Dotknutej osobe, ktorej bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu.

Dotknutá osoba pred odoslaním dotazníka prehlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a že je povinná bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade potreby poskytovať osobné údaje Dotknutej osoby orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru a orgánom činnom v trestnom konaní.

 

Práva Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,

3) informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

4) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

5) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

6) vyžadovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná a oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti Dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť, Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú, alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky alebo elektronickej pošty alebo faxom; v prípade, ak vec neznesie odklad aj ústnou formou priamo u Prevádzkovateľa do zápisnice. Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ je povinný žiadosť a námietky Dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia Prevádzkovateľovi. Ostatné práva Dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.