Trenčiansky kraj

– dohľad nad výrobou od zadania zákazky až po úspešnú realizáciu
– vedenie a organizácia pracovníkov lisovne, nástrojárne a v procese vstrekovania
– zodpovednosť za monitoring a plnenie KPIs vo výrobe
– zodpovednosť za plán výroby, kvalitu, produktivitu a náklady
– dohľad nad stavom vstrekolisov a riešenie vzniknutých problémov

– implementácia nových produktov a technológií
– hľadanie a definovanie oblastí pre zlepšovanie výrobných procesov
– úzka komunikácia s R&D oodelením
– zaškoľovanie lokálného engineering tímu
– manažment životného cyklu produktu

– vedenie projektov zameraných na zlepšovanie a spokojnosť zákazníkov
– riadenie výrobnej štandardizácie, optimalizácie a efektívnosti nákladov a procesov
– zlepšovanie výrobných liniek, technológií, procesov
– monitorovanie trendov trhu a trendov konkurencie
– spolupráca s oddeleniami spoločnosti

– riadenie výroby (priama zodpovednosť za cca10 ľudí, nepriama cca 220)
– monitorovanie efektivity výroby, kvality a času dodávok
– zodpovednosť za personálne kapacity, v spolupráci s HR
– tvorba akčných plánov
– zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov

– poskytovanie technickej podpory pri predaji produktov a riešení pre dátové centrá
– technická podpora pri vytváraní návrhov, cenových ponúk a tendrov
– vývoj IT aplikácií pre neštandardné produkty do dátových centier
– kontrola RFQ a identifikácia zákazníckych požiadaviek
– technická podpora pri špecifikáciách produktov a aplikácií

– nákup nepriameho materiálu a služieb
– hodnotenie a analýza dodávateľov (
– spolupráca so strategickými nákupcami
– podpora tímov nákupu v rámci pobočiek na celom svete
– aktívna práca s MS Excel

– zabezpečenie činností súvisiacich s kvalitou surovín od dodávateľov
– pravidelné hodnotenie dodávateľov
– postup vrátenia nezhodného materiálu
– komunikácia s dodávateľmi z pohľadu kvality
– proces PPAP (Product Part Approval Process)

– tvorba a implementácia dodávok materiálu
– riešenie prípadných problémov s dodávateľmi
– spracovanie analýz cien materiálu
– zabezpečenie dodávok materiálu
– komunikácia so zákazníkmi

– dohľad nad kvalitou v rámci výrobného procesu
– riešenie vzniknutých problémov v rámci kvality výrobného procesu
– komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi
– komunikácia s kolegami ohľadom školení pre operátorov
– kooperácia s ostatnými oddeleniami

– kontaktná osoba pre zamestnancov spoločnosti,
– komunikácia s manažmentom spoločnosti,
– riešenie medzizamestnaneckých vzťahov,
– recruitment,
– reporting a administratívne úlohy

– testovanie správneho fungovania riadiaceho systému
– vytvárania overených testovacích procedúr
– rozvoj a implementácia nových postupov
– výkon test a dokumentácia
– spolupráca na medzinárodnej úrovni

– úzka komunikácia s oddelením dizajnu
– schvaľovanie dokumentácie (CAD výkresy, špecifikácie, kusovníky)
– analýza a kontrola technických problémov produktov
– zodpovednosť za výber komponentov pre daný produkt
– spracovanie a kontrola dokumentácie jednotlivých produktov

– riešenie vzniknutých problémov v oblasti kvality, ich analýza
– komunikácia so zákazníkmi, riešenie reklamácií
– zodpovednosť za kontrolnú dokumentáciu (QRK, SPC)
– tvorba kvalitatívnych dokumentov: 8D, Control Plan, PPAP
– komunikácia s ďalšími oddeleniami

– vývoj softvérových systémov
– zodpovednosť za včasné vykonanie pridelenej úlohy
– testovanie softvérovéých ​​dielov pre priemyselné roboty
– definovanie testovacích kritérií
– implementácia a integrácia priemyselných robotov

– vyhľadávanie a otvárane nových obchodných príležitosti
– tvorba návrhu riešení a cenových ponúk
– prezentácia návrhov riešení a služieb u zákazníka
– budovanie a rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi
– plnenie osobných predajných cieľov

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial