Trenčiansky kraj

– vykonávanie auditov u dodávateľa podľa požiadaviek zákazníkov
– zodpovednosť za príslušnú dokumentáciu
– riadenie nákladov spojených s reklamáciami
– overovanie nápravných a preventívnych opatrení od dodávateľov
– vybavovanie a riadenie dodávateľských reklamácií

– starostlivosť o testovacie zariadenia
– aktívna spolupráca s vývojovím tímom (napr.definovanie nových testovacích postupov)
– optimalizácia testovacích procedúr
– nastavovanie a prenastavovanie parametrov testovacích zariadení

– príprava výrobnej dokumentácie potrebnej na výrobu produktu (nové projekty, prototypy a montáž)
– zlepšenie existujúcich operácií: nové metódy a postupy
– aktívna účasť na Lean projektoch (eliminácia strát)
– riešenie technických problémov pri výrobe

– implementácia nových produktov a technológií
– manažment životného cyklu produktu, riadenie zmenových konaní
– poskytovanie informácií oddeleniu vývoja ohľadom materiálov, komponentov a montážnych postupov
– zisťovanie a definovanie oblasti pre zlepšovanie výrobných procesov
– poskytovanie technickej podpory

– návrh a úprava výkresov a kusovníkov podľa dokumentačného systému
– zlepšovanie a aktualizácia mechanických výkresov podľa požiadaviek
– dokumentácia výsledkov
– zabezpečenie zberu, analýzy a interpretácie nákladových a výkonnostných dát

– Pisanie HMI programov pre farmaceutické baliace linky
– Testovanie HMI programov
– Implementácia HMI programov
– práca v stabilnej spoločnosti
– rôzne finančné benefity

– písanie programu v prostredí TIA portal (pre baliace linky vo farmaceutickom priemysle)
– testovanie PLC programu
– implementácia PLC programu (dohliadanie nad inštaláciou vyvinutého PLC programu do zariadenia)
– diagnostika a odstraňovanie porúch

– kontrola kompletnosti požadovaných informácií
– kontrola správnej štruktúry dokumentov a jeho častí
– kontrola kompletnosti požadovaných príloh
– vytváranie elektronických dokumentov a ich evidovanie v produktovej databáze
– komunikácia s prekladateľmi

– administrácia a správa modulu WM
– aktualizácia, údržba systému
– podpora pri zavádzaní nových projektov a inovácií
– reporting, vyhodnocovanie a analýzy WMS
– zaškoľovanie, podpora a starostlivosť o nových užívateľov

– výberové procesy na rôzne typy pozícii
– nastavovanie sourcingových stratégií – využívanie rôznych interných aj externých zdrojov
– príprava inzercie, pre-selekcia kandidátov
– agenda okolo nových nástupov v spoločnosti
– administratívne úkony spojené s pozíciou

– starostlivosť o existujúcich klientov a business development
– aktívna komunikácia s klientmi, rozvoj obchodných vzťahov
– vedenie obchodných stretnutí, negociácia obchodných podmienok
– analýza trhu a benchmarking
– monitorovanie obchodných priležitostí

– tvorba návrhov, výkresov, kusovníkov a spracovanie inžinierskych zmien
– tvorba 3D modelov plechov a dielov (pre rozvodné skrine pre dátové centrá)
– tvorba kusovníkov a výkresov pre plechy a zostavy
– PLM (životný cyklus produktu)
– aktívny anglický jazyk

– zodpovednosť za elektrický dizajn
– upravovanie už existujúcich dizajnov podľa požiadaviek zákazníka
– úzka spolupráca s mechanickým inžinierom
– zdokumentovanie návrhu na základe vstupov od zákazníka
– reporting

– spracovanie a vyhodnotenie vykonaných testov
– testovanie prototypov (záložných zdrojov) v súlade s platnými normami a štandardmi
– príprava testovacích plánov
– zodpovednosť za dodržanie zhody v testovaní

– príprava a testovanie vzoriek pre odberateľov
– chemické analýzy a rozbory, spolupráca na vývoji nových produktov
– komunikácia s manažmentom kvality a spracovanie podkladov
– hodnotenie kvality vlastných a konkurenčných výrobkov
– kontrola a vyhodnocovanie kvality výrobkov

– riadenie tímu produktovej integrity
– podpora ostatných technikov pri výkone testov
– neustále zlepšovanie procesu
– určovanie špecifikácií testov
– znalosť štandardov a noriem

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial