Trnavský kraj

– spracovanie výsledkov kalibrácie
– tvorba a aktualizácia metrologickej dokumentácie
– zabezpečovanie externej kalibrácie
– vykonávanie internej kalibrácie meradiel
– komunikácia s dodávateľmi

– kontrola nákladov, tvorba odhadov pre mesačné úzávierky
– administrácia obchodných zmlúv, colných a daňových dokladov
– reporty, analýzy a štatistické zisťovanie – príprava a konsolidácia
– capex workflow, účtovanie investícií, zaraďovanie majetku
– spolupráca pri tvorbe biznis plánov, budgetov a predpovedí.

– plánovanie zásob výrobkov v sklade
– kontrola, optimalizácia výrobkov v sklade
– komunikácia so zákazníkmi ohľadom stavu zásob
– dohľad nad dodávkami tovaru
– anglický jazyk na komunikatívnej úrovni

– špecifikácia funkcií dielov a modulov
– plánovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie testov
– vypracovanie špecifikácií, plánovanie skúšok
– využitie rôznych metód zabezpečenia kvality
– komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami

– riadenie systému vykonávaním bežnej údržby
– riadenie jednotlivých pracovísk s ohľadom na lakovacie kabíny
– natieranie dielov a posúdenie, či je diel natretý podľa výkresu
– spolupráca pri definovaní riešení správy obrobkov na lakovacích reťaziach
– rozvíjanie schopnosti posúdiť estetické výsledky lakovaných výrobkov

– zabezpečovanie operatívneho chodu výrobných liniek
– komunikácia so skladom a externými partnermi
– zabezpečovanie chýbajúceho materiálu
– kontrola dodržiavania smerníc BOZP
– kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny

– dohľad nad dodržiavaním kvalitatívnych štandardov
– spolupráca s oddeleniami spoločnosti
– aktualizácia procesov a rizikovej analýzy
– pravidelné procesné audity
– vytváranie a evidencia 8D

– vykonávanie preventívnej údržby
– riešenie poruchových stavov
– implementácia nových technológií
– plánovanie a riadenie údržby
– zabezpečovanie plynulého chodu výroby

– zodpovednosť za vývoj a návrh komponentov a funkcií
– spolupráca na vývojových projektoch
– vytváranie a plánovanie overovania a validácie parametrov
– príprava technickej dokumentácie výrobkov
– testovanie vyvinutých systémov

– Údržba strojov a zariadení
– Riešenie a vyhodnocovanie porúch
– Práca s technickou dokumentáciou
– Ochota pracovať na 3 zmeny
– Odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa §22

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– návrh a implementácia zlepšení a zmien na existujúcich a nových procesoch s cieľom zvýšiť produktivitu, spotrebu materiálu a prestoje
– príprava pracovných inštrukcií a správa technickej dokumentácie

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial