team neumann

HR a kon­krétne rec­ru­it­ment je na Slo­ven­sku vysoko kon­ku­renč­ným biz­nis pro­stre­dím. Aj preto je čoraz dôle­ži­tej­šie vedieť sa odlí­šiť od ostat­ných. Svoje o tom vedia zakla­da­teľky per­so­nál­nej agen­túry Neumann Con­sul­ting Lucia Boorová a Anna Luká­čová.

Ahojte. Čo vás moti­vo­valo otvo­riť si per­so­nálnu agen­túru?

Anna: Je dôle­žité pove­dať, že obe žijeme rec­ru­it­men­tom už tak­mer 7 rokov. Roz­hod­nu­tie otvo­riť si našu vlastnú agen­túru sa nám, s ohľa­dom na túto sku­toč­nosť, zdalo logické. Obi­dve sme mali backg­round z personálnej/hiring oblasti, začí­nali sme ako kole­gyne v nemec­kej per­so­nál­nej agen­túre. Lucia neskôr dostala ponuku, ktorá sa neod­mieta, a ako Coun­try mana­ger roz­bie­hala novo­vznik­nutú per­so­nálnu agen­túru, tu na Slo­ven­sku. Bola to skvelá škola, pre­tože už vedela, ako na to. Ja som sa naďa­lej veno­vala roz­voju tímov rec­ru­ite­rov a pro­jek­to­vému mana­ge­mentu a tvrdo pra­co­vala na “zele­ných čís­lach” u svojho zamest­ná­va­teľa.

Lucia: Myš­lienka, otvo­riť si vlastnú agen­túru prišla jed­ného dňa v júni 2015, avšak z dlho­do­bého pre­sved­če­nia, že „to“ chceme robiť inak. Bez nemec­kého alebo čes­kého dohľadu a logiky, prosto s prin­cípmi, s kto­rými sa obe sto­tož­ňu­jeme a ktoré sme chceli apli­ko­vať do našej spo­loč­nosti. Nikomu sme neve­rili viac ako sebe a svo­jim schop­nos­tiam.

 

Spo­mí­nate si, aké boli začiatky a zhá­ňa­nie prvých kli­en­tov?

Anna: Začiatky sú vždy ťažké. Nič iné sme ale pravdu pove­diac ani neča­kali. Zod­po­ved­nosť vyplý­va­júca z faktu, že zamest­ná­vate ľudí, naozaj ťaží. Pra­co­vali sme bez pra­cov­nej doby a zru­ino­vali osobné účty, ale vyšlo to. Síce pre­šiel veľmi krátky čas na to aby sme si vydýchli, ale úprimne, nemô­žeme byť spo­koj­nej­šie. Vieme, že pra­cu­jeme s tímom ľudí, s kto­rými je úspech zaru­čený.

Lucia: Kli­en­tov sme aktívne oslo­vo­vali a samoz­rejme ich naďa­lej aktívne oslo­vu­jeme. Cho­díme na množ­stvo stret­nutí, kde defi­nu­jeme ich potreby a požia­davky a naše mož­nosti. Sme na trhu noví, preto pra­cu­jeme na 120 %, aby s nami chceli spo­lu­pra­co­vať, ide­álne aby spo­lu­pra­co­vali iba s nami.

Per­so­nál­nych agen­túr na Slo­ven­sku pri­búda ako húb po daždi. Ako sa sna­žíte odlí­šiť od kon­kurencie?

Anna: Je nás dosť, to áno. Záu­jem spo­loč­ností o službu rec­ru­it­mentu v jej kva­lit­nej podobe je však čoraz väčší. Ak by to tak nebolo, per­so­nálne agen­túry by mali ten­den­ciu zani­kať. 80% agen­túr pôso­bia­cich na Slo­ven­sku sa venuje vo veľ­kej miere per­so­nál­nemu lízingu (dočas­nému pri­de­le­niu), ktorý nie je našou pri­orit­nou služ­bou, preto si dovo­lím tvr­diť, že počet našich pria­mych kon­ku­ren­tov sa tak zužuje na pod­statne men­šie číslo.

Lucia: Uve­do­mu­jeme si, že úspeš­nosť pod­ni­ka­nia závisí aj od schop­nosti odlí­šiť sa od kon­ku­ren­cie. Filo­zo­fiu našej spo­loč­nosti vysti­huje naše motto „people hire people“, teda „ľudia vybe­rajú ľudí“. Vždy vsá­dzame na pria­teľ­ský, ale záro­veň pro­fe­si­onálny a korektný prí­stup. Rov­nako voči kan­di­dá­tom, ako aj ku kli­en­tom. Nevyt­vá­rame masový pre­tlak pozí­cii u našich rec­ru­ite­rov, lebo sa tak jed­no­du­cho stráca efek­ti­vita práce.

Často­krát sme sa stre­tá­vali so spät­nou väz­bou od kli­en­tov, že agen­tú­ram zadajú pozí­cie a kon­zul­tanti s nimi ďalej neko­mu­ni­kujú, ak si s pozí­ciami neve­dia pora­diť. Prí­padne majú kon­zul­tanti pri­de­le­ných toľko pozí­cii, že sa im potom nemajú kedy adek­vátne veno­vať. Kan­di­dá­tom chýba odpo­veď či spätná väzba po poho­vore, kli­en­tom zase infor­má­cie o kan­di­dá­toch. Kon­zul­tanti často v agen­tú­rach fluk­tu­ujú a kli­en­tom tak vzniká chaos v kon­takt­ných oso­bách. Tomuto sa sna­žíme pred­chá­dzať. Kli­en­tom možno rad­šej pred­sta­víme menej kan­di­dá­tov na danú pozí­ciu, ale o to viac sa sna­žíme, aby naozaj spÍ­ňali požia­davky kli­enta. Od kli­en­tov si potom pýtame spätné refe­ren­cie na výbe­rový pro­ces, aby sme vedeli, čo treba zlep­šiť do budúc­nosti.

 

Špe­cia­li­zuje sa na tech­nické odvet­vie. Vedeli ste hneď od začiatku, že chcete ísť touto ces­tou?

Anna: Áno, v tomto sme mali úplne jasno. Trh sa u nás vyvíja týmto sme­rom, spo­loč­nosti nás oslo­vujú s obsa­de­ním hlavne tech­nic­kých pozí­cii, pozí­cii v stred­nom a vyš­šom manaž­mente. Samoz­rejme, ak nás osloví náš kli­ent s obsa­de­ním pozí­cií z iného odvet­via, obsa­díme ich tými naj­lep­šími kan­di­dátmi.

Čo je podľa vás pod­sta­tou HR? Čím je špe­ci­fické?

Lucia: HR je o práci s ľuďmi — o komu­ni­ká­cii, empa­tii, fle­xi­bi­lite, pocho­pení, mul­ti­tas­kingu. Máme taký interný vtip že naj­lep­šia na tejto práci je práca s ľuďmi, no a naj­hor­šia je opäť práca s ľuďmi. Kan­di­dá­tovi nemô­žete vidieť do hlavy, musíte sa do veľ­kej miery spo­lie­hať iba na to, čo vám povie, ako sa odpre­zen­tuje na poho­vore, čo má napí­sané v živo­to­pise alebo na základe refe­ren­cii, ktoré môžu byť často veľmi sub­jek­tívne.

Anna: Osobne si mys­lím, že nároč­nej­šie odvet­vie, ako pra­co­vať xy hodín denne s ľuďmi pre ľudí, nie je. A nemys­lím tým nevy­hnutne len pro­stre­die per­so­nál­nej agen­túry, aj keď tu sa to násobí. Náročné a špe­ci­fické je toto odvet­vie tým, že musíte byť schopný čítať v kaž­dom jed­nom kli­en­tovi, vedieť ho usmer­niť v jeho ide­ál­nych pred­sta­vách o kan­di­dá­tovi a tak tro­chu ho k správ­nemu kan­di­dá­tovi nasme­ro­vať. Rov­naký postup samoz­rejme platí aj u kan­di­dáta.

V prie­behu posled­ných dvoch rokov sa pra­covný trh u nás výrazne zme­nil, kan­di­dáti na typ pozí­cii, ktoré obsa­dzu­jeme, majú dosta­tok pra­cov­ných ponúk, môžu si vybe­rať. Často sa roz­ho­dujú na základe bene­fi­tov, firem­nej kul­túry, vzde­lá­va­cích a sociál­nych prog­ra­mov v spo­loč­nos­tiach či na základe mena spo­loč­nosti. V pod­state „pre­dá­vame“ aj našich kli­en­tov.

Líši sa nie­čím výbe­rový pro­ces práve v tech­nic­kom odvetví?

Lucia: Aj v tech­nic­kom odvetví je veľká rôz­no­ro­dosť pozí­cii. Každá spo­loč­nosť má totiž iné požia­davky a oča­ká­va­nia od kan­di­dá­tov, iný tím a štruk­túru. Od tých „netech­nic­kých“, naprí­klad obchod­ných pozí­cii, sa výbe­rový pro­ces líši v tes­to­vaní daného kan­di­dáta. Pri tech­nic­kých pozí­ciách sa musíte držať tech­nic­kých kri­té­rií a rôz­nych cer­ti­fi­ká­tov či pre­fe­ro­va­ného vzde­la­nia.

Anna: Pri tech­nic­kých pozí­ciách je želiez­kom v ohni prax, res­pek­tíve pred­chá­dza­júce pôso­be­nie na obdob­nej pozí­cii alebo na podob­ných pro­jek­toch. A ako spo­mí­nala Lucia — dôle­žité je vzde­la­nie, samoz­rejme tech­nické, a rad cer­ti­fi­ká­tov a ško­lení, ktoré zaberú značnú časť CV tech­nic­kého odbor­níka. Ak kli­ent vyža­duje od kan­di­dáta ISO TS, Black belt alebo 5S prin­cípy a aktívnu zna­losť nemčiny, kan­di­dát ich musí mať. Toto je ako exaktná veda, pri tech­nic­kých pro­fi­loch hľa­dáme 100% match s kri­té­riami kli­enta. Pre porov­na­nie — pri obchod­ných pozí­ciách je kla­dený väčší dôraz na osob­nosť, vystu­po­va­nie, cha­rizmu a samoz­rejme dote­raj­šie obchodné výsledky kan­di­dáta, na to, ako vie pre­dať a ako sa vie pre­dať. To vieme roz­poz­nať na Assess­ment cen­trách.

O aké pozí­cie majú Slo­váci naj­väčší záu­jem?

Anna: O tie naj­lep­šie pla­tené — o pozí­cie v IT a v auto­mo­tive odvetví. Keďže neob­sa­dzu­jeme pozí­cie v IT odvetví, pri­ro­dzene vní­mame naj­väčší dopyt po tech­nic­kých pozí­ciách v auto­mo­tive.

Lucia: Auto­mo­tive ako prie­my­selné odvet­vie sa stalo u nás asi naj­viac žia­da­ným. Je to vply­vom trhu, keď v takej malej kra­jine akou je Slo­ven­sko vzniká jedna auto­mo­bilka za dru­hou. Kan­di­dáti tak majú pocit, že ak sa zamest­najú práve tu, majú o budúc­nosť posta­rané.

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial