Engineering

– vývoj komponentov pre strojársky priemysel
– 3D simulácia návrhov pre daný typ stroja
– navrhovanie a výber vhodných materiálov
– spracovanie výkresovej dokumentácie
– spolupráca s technológom

– spracovanie požiadaviek projektu z hľadiska kvality
– plánovanie, realizácia, monitorovanie projektu
– optimalizácia prepravných nákladov
– komunikácia s nákupom a logistikou
– sledovanie skladových zásobníkov

– programovanie riadiaceho softvéru (PLC, HMI)
– vývoj a validácia nových softvérových modulov
– implementácia požiadaviek Industry 4.0
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– konfigurácia, nastavenie a skúšky

– zabezpečovanie kvality a fungovanie v súlade s IATF
– spracovanie požiadaviek projektu z hľadiska kvality
– nastavenie prototypu, kvalitárska kontrola
– aktívne sa zúčastňovať trvalého zlepšovania
– práca v medzinárodnej spoločnosti

– riešenie problémov s výrobnými linkami
– optimalizácia výrobných procesov
– spracovanie pracovných postupov
– spolupráca pri nových projektoch
– sledovanie procesov výroby

– vyvíjať a popisovať vlastnosti plazmového generátora
– realizácia výpočtov, analýz prúdenia médií
– koordinácia nastavenia a priebehu testov
– spracovanie údajov z odborných zdrojov
– organizácia stretnutí s externými odborníkmi

– ideové návrhy, ich realizácia na základe požiadaviek
– zodpovednosť za popis dokumentácie ohľadom návrhov
– vytváranie a realizácia konštrukčných návrhov
– dohliadanie na výrobu a montáž zariadenia
– elektrotechnické osvedčenie § 20

– realizácia SW a HW testov elektronických systémov
– tvorba dokumentácie k elektronickým systémom
– ovládanie programovania mikroprocesorov
– vývoj a testovanie softvéru
– platná vyhláška min. § 22

– tvorba ideových návrhov v oblasti mechatroniky
– vyhodnotenie, úprava a prezentovanie návrhov
– výpočet statiky vrtnej veže, optimalizácia riešenia
– výpočet dynamických zaťažení mechanizmov
– znalosť systému Catia

– analýza aktuálneho stavu navrhovaných obvodov
– zavádzanie elektronických zariadení do prevádzky
– tvorba dokumentácie pre elektroinštalačné riešenia
– vyhodnocovanie dát a meraných signálov
– návrh obvodových riešení

– podpora výrobného procesu vstrekovania plastov
– testovanie, prijatie a zavedenie nových foriem
– úzka spolupráca pri riadení a údržbe foriem
– výpomoc pri zavádzaní nových projektov
– komunikácia s dodávateľmi

– programovanie a diagnostika (ABB+ Simatic)
– uvádzanie zariadení a inštalácií do prevádzky
– konfigurácia, nastavenie a skúšky zariadení
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– tvorba/úprava vizualizácie procesov

– programovanie a diagnostika PLC systémov
– uvádzanie zariadení a inštalácií do prevádzky
– konfigurácia, nastavenie a skúšky zariadení
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– tvorba/úprava vizualizácie procesov