Engineering

– implementácia nových produktov a technológií
– hľadanie a definovanie oblastí pre zlepšovanie výrobných procesov
– úzka komunikácia s R&D oodelením
– zaškoľovanie lokálného engineering tímu
– manažment životného cyklu produktu

– vedenie projektov zameraných na zlepšovanie a spokojnosť zákazníkov
– riadenie výrobnej štandardizácie, optimalizácie a efektívnosti nákladov a procesov
– zlepšovanie výrobných liniek, technológií, procesov
– monitorovanie trendov trhu a trendov konkurencie
– spolupráca s oddeleniami spoločnosti

– zabezpečenie činností súvisiacich s kvalitou surovín od dodávateľov
– pravidelné hodnotenie dodávateľov
– postup vrátenia nezhodného materiálu
– komunikácia s dodávateľmi z pohľadu kvality
– proces PPAP (Product Part Approval Process)

– dohľad nad kvalitou v rámci výrobného procesu
– riešenie vzniknutých problémov v rámci kvality výrobného procesu
– komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi
– komunikácia s kolegami ohľadom školení pre operátorov
– kooperácia s ostatnými oddeleniami

– výmena dielov
– oprava častí strojov
– identifikácia a špecifikácia príčin závad
– spolupráca pri analýzach porúch
– preventívna a kontrolná činnosti v oblasti opráv

– výmena dielov
– oprava častí strojov
– identifikácia a špecifikácia príčin závad
– spolupráca pri analýzach porúch
– preventívna a kontrolná činnosti v oblasti opráv

– spracovanie výsledkov kalibrácie
– tvorba a aktualizácia metrologickej dokumentácie
– zabezpečovanie externej kalibrácie
– vykonávanie internej kalibrácie meradiel
– komunikácia s dodávateľmi

– úzka komunikácia s oddelením dizajnu
– schvaľovanie dokumentácie (CAD výkresy, špecifikácie, kusovníky)
– analýza a kontrola technických problémov produktov
– zodpovednosť za výber komponentov pre daný produkt
– spracovanie a kontrola dokumentácie jednotlivých produktov

– riešenie vzniknutých problémov v oblasti kvality, ich analýza
– komunikácia so zákazníkmi, riešenie reklamácií
– zodpovednosť za kontrolnú dokumentáciu (QRK, SPC)
– tvorba kvalitatívnych dokumentov: 8D, Control Plan, PPAP
– komunikácia s ďalšími oddeleniami

– dohľad nad dodržiavaním kvalitatívnych štandardov
– spolupráca s oddeleniami spoločnosti
– aktualizácia procesov a rizikovej analýzy
– pravidelné procesné audity
– vytváranie a evidencia 8D

– zodpovednosť za vývoj a návrh komponentov a funkcií
– spolupráca na vývojových projektoch
– vytváranie a plánovanie overovania a validácie parametrov
– príprava technickej dokumentácie výrobkov
– testovanie vyvinutých systémov

– Údržba strojov a zariadení
– Riešenie a vyhodnocovanie porúch
– Práca s technickou dokumentáciou
– Ochota pracovať na 3 zmeny
– Odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa §22

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– návrh a implementácia zlepšení a zmien na existujúcich a nových procesoch s cieľom zvýšiť produktivitu, spotrebu materiálu a prestoje
– príprava pracovných inštrukcií a správa technickej dokumentácie

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial