Engineering

– dohľad nad dodržiavaním kvalitatívnych štandardov
– spolupráca s oddeleniami spoločnosti
– aktualizácia procesov a rizikovej analýzy
– pravidelné procesné audity
– vytváranie a evidencia 8D

– zabezpečovanie neustáleho zlepšovania v rámci závodu
– podávanie návrhov na zlepšenia
– interný lean konzultant závodu (zameranie na výrobu, logistiku a údržbu)
– vyhodnocovanie potrebnosti tréningov LEAN nástrojov
– aktívna komunikácia s oddeleniami spoločnosti

– vykonávanie preventívnej údržby
– riešenie poruchových stavov
– implementácia nových technológií
– plánovanie a riadenie údržby
– zabezpečovanie plynulého chodu výroby

– zodpovednosť za vývoj a návrh komponentov a funkcií
– spolupráca na vývojových projektoch
– vytváranie a plánovanie overovania a validácie parametrov
– príprava technickej dokumentácie výrobkov
– testovanie vyvinutých systémov

– implementácia a dokumentácia zmien
– koordinácia zmien s oddeleniami spoločnosti
– podpora projektového tímu
– aktívna účasť na schvaľovaní produktov/ komponentov do výroby
– monitorovanie všetkých potrebných zmien

– návrh a vývoj výrobkov, dielov a komponentov
– komunikácia s dodávateľmi a oddeleniami spoločnosti
– vývoj 3D modelov
– práca s technickou dokumentáciou
– vykonávanie analýz dizajnu a procesov

– Údržba strojov a zariadení
– Riešenie a vyhodnocovanie porúch
– Práca s technickou dokumentáciou
– Ochota pracovať na 3 zmeny
– Odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa §22

– vykonávanie prieskumu trhu a hodnotenie podobných produktov
– spolupráca s inžinierskym a marketingovým oddelením
– dokumentujte všetkých fáz výskumu a vývoja
– zavádzanie a udržiavanie testovacích postupov
– komunikácia v anglickom jazyku

– návrh a úprava výkresov podľa dokumentačného systému
– zlepšovanie a aktualizácia mechanických výkresov
– dokumentácia výsledkov
– zabezpečenie zberu, analýzy a interpretácie dát

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality

– práca na obrábacích strojoch
– výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
– oprava a prezoraďovanie strojov
– odstraňovanie porúch
– zlepšovanie procesov

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– návrh a implementácia zlepšení a zmien na existujúcich a nových procesoch s cieľom zvýšiť produktivitu, spotrebu materiálu a prestoje
– príprava pracovných inštrukcií a správa technickej dokumentácie

– implementácia nových produktov a technológií
– manažment životného cyklu produktu, riadenie zmenových konaní
– poskytovanie informácií oddeleniu vývoja ohľadom materiálov, komponentov a montážnych postupov
– zisťovanie a definovanie oblasti pre zlepšovanie výrobných procesov
– poskytovanie technickej podpory

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial