Engineering

– poradenstvo v oblasti BOZP a PO
– vykonávanie pravidelných kontrôl stavu BOZP a PO
– komunikácia ohľadom BOZP a PO s orgánmi štátnej správy
– tvorba pracovných postupov a predpisov v hľadiska BOZP a PO
– výkon odbornej inštruktáže, výcvikov a školení zamestnancov

– vypracovanie montážnych postupov
– nastavovanie strojov
– návrh montážnych a technologických procesov
– aplikovanie nástrojov, ktoré zlepšujú výrobný proces
– tréning operátorov

– návrh nových technológií do procesu výroby
– implementácia efktívnejších procesov zvárania, spájkovania, ohýbania a vysekávania
– zodpovednosť za montážne postupy
– podpora oddelenia výroby pri zavádzaní zmien
– špecifikovanie potrebných surovín a výrobných zariadení

– stanovovanie a udržiavanie zváracích parametrov
– implementovanie nových technológií do výrobného procesu
– vykonávanie analýz chýb a navrhovanie riešení
– spracovanie zmien v technickej dokumentácii
– odborná pomoc pri riešení problémov vo výrobnom procese

– zavádzanie nových produktov do výroby
– vývoj efektívnych testovacích metód
– pomoc pri definovaní špecifík a správneho výberu technológií
– podpora riadenia výroby, tvorba testovacích inštrukcií
– podpora pri implementácii činnosti a nástrojov štíhlej výroby

– vývoj testovacích postupov pre podporu nových produktov
– implementácia testovacích postupov pre všetky fázy konečného testovania
– poskytovanie a plánovanie školení pre zamestnancov
– spolupráca s ostatnými oddeleniami, ako R&D, inžiniering a i.
– udržiava testovacie postupy pre všetky fázy konečného testovania

– úzka komunikácia s oddelením dizajnu
– navrhovanie špecifikácií produktu
– spracovávanie a kontrolovanie dokumentácie jednotlivých produktov
– schvaľovanie dokumentácie
– analýza a kontrola technických problémov produktov

– zabezpečenie zhody výroby s požiadavkami zákazníka
– zodpovednosť za prípravu výroby
– dohľad nad procesmi vo výrobe
– zlepšovanie jednotlivých výrobných procesov
– tvorba výrobných a technologických procesov

– implementácia nových produktov a technológií
– hľadanie a definovanie oblastí pre zlepšovanie výrobných procesov
– úzka komunikácia s R&D oodelením
– zaškoľovanie lokálného engineering tímu
– manažment životného cyklu produktu

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial