Engineering

– vypracovanie plánu preventívnej údržby
– zabezpečenie vykonávania požiadaviek na rutinnú kalibráciu a údržbu
– vedenie menšieho tímu údržby, školenia
– optimalizácia zavedených systémov
– reporting

– vykonávanie auditov u dodávateľa podľa požiadaviek zákazníkov
– zodpovednosť za príslušnú dokumentáciu
– riadenie nákladov spojených s reklamáciami
– overovanie nápravných a preventívnych opatrení od dodávateľov
– vybavovanie a riadenie dodávateľských reklamácií

-navrhovanie a prijímanie systémových opatrení pre neustále zvyšovanie
kvality
-prijímanie a navrhovanie nápravných opatrení vo výrobe pri zistení
nedostatkov
-zodpovednosť za externé a interné kalibrácie meradiel
-štatistické vyhodnocovanie, analýzy a reportovanie kvalitatívnych
ukazovateľov

– realizácie projektových zákaziek v oblasti elektrotechniky
– plánovanie a finančné reportovanie projektu
– koordinácia členov projektového tímu
– nákup interných a externých materiálov a služieb
– aktívna spolupráca so sales oddelením

– starostlivosť o testovacie zariadenia
– aktívna spolupráca s vývojovím tímom (napr.definovanie nových testovacích postupov)
– optimalizácia testovacích procedúr
– nastavovanie a prenastavovanie parametrov testovacích zariadení

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– návrh a implementácia zlepšení a zmien na existujúcich a nových procesoch s cieľom zvýšiť produktivitu, spotrebu materiálu a prestoje
– príprava pracovných inštrukcií a správa technickej dokumentácie

– príprava výrobnej dokumentácie potrebnej na výrobu produktu (nové projekty, prototypy a montáž)
– zlepšenie existujúcich operácií: nové metódy a postupy
– aktívna účasť na Lean projektoch (eliminácia strát)
– riešenie technických problémov pri výrobe

– implementácia nových produktov a technológií
– manažment životného cyklu produktu, riadenie zmenových konaní
– poskytovanie informácií oddeleniu vývoja ohľadom materiálov, komponentov a montážnych postupov
– zisťovanie a definovanie oblasti pre zlepšovanie výrobných procesov
– poskytovanie technickej podpory

– návrh a úprava výkresov a kusovníkov podľa dokumentačného systému
– zlepšovanie a aktualizácia mechanických výkresov podľa požiadaviek
– dokumentácia výsledkov
– zabezpečenie zberu, analýzy a interpretácie nákladových a výkonnostných dát

– kontrola kompletnosti požadovaných informácií
– kontrola správnej štruktúry dokumentov a jeho častí
– kontrola kompletnosti požadovaných príloh
– vytváranie elektronických dokumentov a ich evidovanie v produktovej databáze
– komunikácia s prekladateľmi

– tvorba návrhov, výkresov, kusovníkov a spracovanie inžinierskych zmien
– tvorba 3D modelov plechov a dielov (pre rozvodné skrine pre dátové centrá)
– tvorba kusovníkov a výkresov pre plechy a zostavy
– PLM (životný cyklus produktu)
– aktívny anglický jazyk

– testovanie správnej výrobnej praxe
– testovanie správneho systému fungovania výrobných zariadení
– výkon validácie testovacích zariadení
– nastavovanie parametrov testovaných zariadení
– analýza problémov vo výrobnom procese

– zodpovednosť za elektrický dizajn
– upravovanie už existujúcich dizajnov podľa požiadaviek zákazníka
– úzka spolupráca s mechanickým inžinierom
– zdokumentovanie návrhu na základe vstupov od zákazníka
– reporting

– spracovanie a vyhodnotenie vykonaných testov
– testovanie prototypov (záložných zdrojov) v súlade s platnými normami a štandardmi
– príprava testovacích plánov
– zodpovednosť za dodržanie zhody v testovaní

– príprava a testovanie vzoriek pre odberateľov
– chemické analýzy a rozbory, spolupráca na vývoji nových produktov
– komunikácia s manažmentom kvality a spracovanie podkladov
– hodnotenie kvality vlastných a konkurenčných výrobkov
– kontrola a vyhodnocovanie kvality výrobkov

– riadenie tímu produktovej integrity
– podpora ostatných technikov pri výkone testov
– neustále zlepšovanie procesu
– určovanie špecifikácií testov
– znalosť štandardov a noriem

– dosahovanie stanovených ukazovateľov dodávateľskej kvality
– vybavovanie a riadenie dodávateľských reklamácií ( správa reklamačného procesu 8D )
– overovanie nápravných a preventívnych opatrení od dodávateľov
– vyhodnocovanie jednotlivých dodávateľov a spracovanie ich poradia na základe kvality
– vykonávanie auditov a návštev u dodávateľov podľa požiadaviek zákazníkov
– zodpovednosť za príslušnú dokumentáciu, vzorkovanie a uvoľňovanie nakupovaných dielov
– riadenie nákladov spojených s reklamáciami
– spracovávanie reklamácií v systéme SAP

– navrhovanie mechanických častí
-tvorba a kontrola dokumentácie k produktu
-vylepšenie, aktualizácia a kontrola strojných výkresov
-analýza a riešenie technických problémov
– práca s ERP systémom Oracle

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial