Trnavský kraj

– pomoc pri príprave štatistických výkazov , reportov
– komunikácia s úradmi a oddeleniami spoločnosti
– pomoc pri príprave projektov a ich procesov
– pomoc pri príprave PowerPoint prezentácií
– asistencia pre generálneho riaditeľa
– organizovanie stretnutí a meetingov

– sledovanie všeobecne platných právnych predpisov
– vykonávať preventívne kontroly dodržiavania BOZP
– evidovať, vyhodnocovať, vyšetrovať pracovné úrazy
– zabezpečovať stav zodpovedajúci legislatíve
– zúčastňovanie sa na vnútorných auditov
– dohľad nad dodržiavaním BOZP & PO

– implementovanie systémov na zvyšovanie produktivity
– účasť na procese zavádzania produktu do výroby
– zdokonaľovanie dodávateľského procesu
– oslovovanie potenciálnych dodávateľov
– kontrola kvality dielov u dodávateľov
– zaistenie kvality dodávaných dielov

– zastrešenie prechodu z predsériovej na sériovú výrobu
– definícia požiadaviek na celkovú kvalitu projektu
– vedenie tímu PFMEA počas predsériovej fázy
– tvorba dokumentácie a plánu kontroly
– výkon PPAP smerom k zákazníkovi
– stabilné pracovné miesto

– podpora pri implementácií nových výrobných prostriedkov
– komunikácia a prebierka s dodávateľmi prostriedkov
– vytváranie a upravovanie technickej dokumentácie
– kapacitné plánovanie jednotlivých výrobných línii
– vytváranie FMEA, spolupráca na 8D reportoch
– návrh výrobného procesu

– manažment a koordinácia procesu spustenia výroby
– vyhľadávanie nových dodávateľov a príprava štúdií
– zastrešenie technickej a organizačnej komunikácie
– riadenie technickej a prevádzkovej dokumentácie
– návrh nových zariadení a sledovanie ich prípravy
– riešenie technických problémov

– Riešenie reklamácií zákazníkov pomocou 8D reportov
– Zabezpečenie kvality prichádzajúcich dielov
– Posúdenie a realizovanie požiadaviek zákazníka
– Registrácia a monitorovanie nevyhovujúcich materiáloch
– Podávanie návrhov na zlepšenie kvality
– Podpora externých auditov

– koordinácia procesov a zlepšovanie kvality
– interné riešenie reklamácií
– participácia na nápravných opatreniach
– analýza chybných dielov vo výrobe a ich vyhodnocovanie
– vykonávanie auditov podľa VDA 6.5
– reporting