Trnavský kraj

– zodpovednosť za bezpečný chod testovacích zariadení
– nastavovanie parametrov na testovacích zariadeniach
– vykonávanie preventívnych údržieb a opráv
– analýza chýb na testovacích zariadeniach
– nadštandardne preplácané nadčasy
– motivujúce platové ohodnotenie

– podpora pri implementácií nových výrobných prostriedkov
– komunikácia a prebierka s dodávateľmi prostriedkov
– vytváranie a upravovanie technickej dokumentácie
– kapacitné plánovanie jednotlivých výrobných línii
– vytváranie FMEA, spolupráca na 8D reportoch
– návrh výrobného procesu

– manažment a koordinácia procesu spustenia výroby
– vyhľadávanie nových dodávateľov a príprava štúdií
– zastrešenie technickej a organizačnej komunikácie
– riadenie technickej a prevádzkovej dokumentácie
– návrh nových zariadení a sledovanie ich prípravy
– riešenie technických problémov

– Riešenie reklamácií zákazníkov pomocou 8D reportov
– Zabezpečenie kvality prichádzajúcich dielov
– Posúdenie a realizovanie požiadaviek zákazníka
– Registrácia a monitorovanie nevyhovujúcich materiáloch
– Podávanie návrhov na zlepšenie kvality
– Podpora externých auditov

– koordinácia procesov a zlepšovanie kvality
– interné riešenie reklamácií
– participácia na nápravných opatreniach
– analýza chybných dielov vo výrobe a ich vyhodnocovanie
– vykonávanie auditov podľa VDA 6.5
– reporting