Účtovníctvo/ Administratíva

– zaistenie formálnej kontroly účtovných dokladov
– kompletné účtovanie skladového hospodárstva
– kompletné účtovanie vystavených faktúr
– spolupráca pri ročnej účtovnej závierke
– participácia na vedení účtovníctva
– príprave podkladov pre audit

– zaúčtovanie pokladní podľa podkladov spoločnosti
– spracovanie účtovných podkladov pre manažment
– spracovanie DPH a daňového priznania k DPH
– spracovanie bankových výpisov spoločnosti
– príprava zápočtov záväzkov a pohľadávok
– správa pohľadávkovej agendy