Každý deň posie­laš desiatky živo­to­pi­sov a stále neús­pešne? Hľa­da­nie novej práce môže byť tvr­dým orieš­kom, no ľahké to nie je ani pre zamest­ná­va­teľa. A preto sú tu per­so­nálne agen­túry.

 

looking-for-a-job

 

Posla­ním per­so­nál­nej agen­túry je nájsť ti vysní­vaný job a záro­veň firme spro­stred­ko­vať kom­pe­tent­ného zamest­nanca. Je pro­stred­ní­kom medzi vami a jej cie­ľom je nájsť kom­pro­mis vedúci k spo­koj­nosti na oboch stra­nách. Hovo­ríme o rec­ru­itingu, kde výbe­rový pro­ces namiesto firmy pre­berá agen­túra, ktorá robí tiež poho­vory s kan­di­dátmi. Ako môže teda zamest­ná­va­te­ľovi aj tebe uľah­čiť život?

Máš dve mož­nosti. Buď si vybe­rieš z aktu­ál­nych pra­cov­ných ponúk agen­túry, alebo si vybe­rieš pasívnu cestu. Všetko, čo stačí spra­viť, je bez­platne sa zare­gis­tro­vať do HR data­bázy a už len čakať, kedy sa uvoľní pozí­cia, ktorú hľa­dáš “Ľuďom sa oplatí byť v data­báze, nakoľko kan­di­dát nikdy nevie, kedy môže prísť lep­šia pra­covná ponuka. Vieme ho tak oslo­viť vždy, keď si mys­líme, že by pre neho daná pozí­cia mohla byť vhodná,” pove­dala Lucia Boorová z agen­túry Neumann Con­sul­ting.

 

Mnohé age­núry sa špe­cia­li­zujú na kon­krétne odvet­via, preto si dobre vyber, kto­rej služby využi­ješ. Práve Neumann Con­sul­ting obsa­dzuje najmä tech­nické pozí­cie pre stredný a vyšší manaž­ment, a to pre­važne vo výrob­ných spo­loč­nos­tiach zame­ra­ných na auto­mo­tive a engi­ne­e­ring. Ak sa zau­jí­maš o tieto odvet­via, už vieš, na koho sa obrá­tiť.

 

social5-mailsocial4-ponuky

social2-linkedin

social1-fcb

Pomohlo to aj u Mareka, ktorý prácu hľa­dal tri­štvrte roka bez­vý­sledne, až kým nekon­tak­to­val agen­túru. „Rea­go­val som priamo na kon­krétnu pra­covnú ponuku, ktorá bola spro­stred­ko­vaná spo­loč­nos­ťou Neumann Con­sul­ting,” pove­dal Marek, ktorý je teraz spo­kojný v novej práci v odvetví údržby a správy budov.

 

V pros­pech agen­túr hovorí aj to, že mnohé firmy pre nábory vôbec nevy­uží­vajú inzertné por­tály. “Čo sa týka mojej pozí­cie v ria­dia­cich fun­kciách, tak to zamest­ná­va­te­lia uve­rej­ňujú skôr pro­stred­níc­tvom per­so­nál­nych agen­túr,” dodal Marek. Tie navyše o tebe vedia viac infor­má­cií, než koľko zve­rej­ňu­ješ vo svo­jom CV, preto ti môžu nájsť prácu ušitú na mieru.

Výho­dou je tiež, že pro­stred­níc­tvom jed­ného vstup­ného poho­voru sa môžeš uchá­dzať o via­cero obdob­ných pozí­cií naraz. Per­so­na­lista by ti tiež mal pomôcť pri­pra­viť sa na následný poho­vorvo firme a poskyt­núť ti dosta­tok infor­má­cií o tvo­jej budú­cej práci. Už nikdy viac nemu­síš byť pred stret­nu­tím s poten­ciál­nym šéfom v roz­pa­koch, lebo nevieš, čo od teba oča­káva. Tak čo, skú­siš to?

 

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial